Tutkimustulokset

Tutkimuksen tulokset esitetään Dashboardilla pienoissovellusten avulla, jotka useimmiten tarkastelevat yhtä analyysiä kerrallaan tai kahden analyysin ristiinajoa.

Seuraavaksi esittelemme pienoissovelluksissa esiintyviä eri analyysityyppejä.

Numerotaulukko

Numerotaulukko esittää analyysissä olevia vastausten määriä. Kokonaistuloksia tarkastellessa numerotaulukko esittää useimmiten koko tutkimuksen vastausten määrää, mutta tuloksia rajatessa myös rajattujen tulosten vastausmäärää. Tulosten ja aineiston rajauksesta kerrotaan erikseen kohdassa Aineiston rajaaminen.

Yksinkertainen kaavio

Yksinkertainen kaavio esittää analyysin tuloksia tavallisen palkkijakauman tavalla. Yksinkertaisessa kaaviossa tuloksien jakaumat voivat olla myös pinottuina tai esitetty esimerkiksi numeroasteikoiden keskiarvoina.

Avoimet vastaukset

Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa.

Avoimet vastaukset voidaan esittää myös oheisen listauksen mukaan, johon voidaan lisätä muutamia avoimeen vastaukseen liittyviä taustatietoja esim. vastaajan suositteluarvio, uudelleenvalinta tai tyytyväisyys toimintaan.

Huomiopistekartta

Huomiopistekartta esittää tekijöiden tärkeyden ja onnistumisen välisen yhteyden. Huomiopistekartta esittää tekijöitä, joita tulee ylläpitää (merkityksetön tekijä, jossa onnistuttu), tarkkailla (merkityksetön tekijä, jossa onnistuminen on heikkoa) sekä kehittää (tärkeä tekijä, jossa onnistuminen heikkoa). Lisäksi huomiopistekartta esittää myös toiminnan vahvuudet (tärkeä tekijä, jossa onnistuttu).

Taulukko

Taulukoissa esitetään useimmiten toiminnan tekijöiden vertailua eri taustamuuttujien mukaan. Taulukko voi olla myös väritaulukko, jossa selkeästi kokonaistulosta vahvemmat tai heikommat tulokset on huomioitu sitä korostavalla värillä (punainen = kokonaistulosta selkeästi heikompi tulos; vihreä = kokonaistulosta selkeästi parempi tulos).