Maahanmuuton tiedolla johtaminen

 

 Tiedolla johtaminen mahdollistaa tavoitteellisen kotoutumisen ja hyvien väestösuhteiden edistämisen. Tutkitun tiedon avulla kotoutumisen edistäminen on systemaattista ja tavoitteellista. Kotoutumiseen liittyvät tarpeet, haasteet, ongelmakohdat ja keskeiset ilmiöt nostetaan esiin laaja-alaisella kuulemisella. Toiminnassa tarkastellaan myös toimenpiteiden vaikuttavuutta.

 

Maahanmuutto on yksi aikamme keskeisimmistä ilmiöistä, jonka moninaisista kysymyksistä julkinen sektori tarvitsee yhä enenevissä määrin tietoa ja ymmärrystä. Maahanmuuton laajan teemakehikon alle voidaan katsoa kuuluvaksi mm. työperäisen maahanmuuton, kotoutumisen edistämisen, työllisyyskysymysten sekä hyvien väestösuhteiden teemat. Maahanmuuttoon liittyvä ajantasainen, ennakoiva ja laadukas tieto sekä ymmärrys ovat kriittisiä, jotta yhtäältä maahanmuuttoon liittyvä potentiaali saadaan valjastettua täysmääräisesti käyttöön, ja toisaalta riskien toteutumiselta voidaan välttyä.  

Maahanmuuttoon liittyvät tutkimus- ja tiedolla johtamisen teemat ovat keskeisiä niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla. Kunnille keskeistä tutkimustietoa on mm. kunnan palveluiden saavutettavuus ja soveltuvuus eri väestöryhmille, palvelutarpeiden kartoittaminen palveluita kehitettäessä uusia palveluita suunnitellessa, sekä työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Kunnat ja alueet kilpailevat myös parhaista osaajista, jolloin veto- ja pitovoimakysymykset ovat keskeisiä aiheita.  

Kansallisella tasolla maahanmuuton ja kotoutumisen teemaselvitykset tukevat lainsäädäntöprosesseja ja päätöksentekoa ja tuottavat tietoa ajankohtaisista kysymyksistä sekä yhteiskunnallisista muutoksista. Toteutamme vaativia monimenetelmällisiä teemaselvityksiä aihepiirin kysymyksistä, yhdistelemällä esimerkiksi dokumenttianalyyseja, kyselytutkimusta sekä laadullisia tiedonkeruumenetelmiä. 

Sekä paikallisella, alueellisella että kansallisella tasolla tarvitaan myös maahanmuuton ja kotoutumisen moninaisten ilmiöiden systemaattista tiedolla johtamista, jolloin erilaisten ohjelmien ja strategioiden muodostaminen, seuranta ja arvioiminen on tärkeää. Tässä tarjoamme myös tukea. 

Tutkimusaiheitamme:

 • Alueelliset kohderyhmätutkimukset 
 • Kohderyhmien palvelutarvekartoitukset 
 • Kotoutumisohjelmien ja maahanmuuttostrategioiden taustaselvitykset 
  • Ohjelmatyötä tukevat erilaiset lähtötilannekartoitukset sekä relevanttien kohde- ja sidosryhmien kuuleminen. Tarjoamme myös ohjelmatyön tavoitteiden ja seurantamittareiden määrittelyn ja seurannan tuen. 
 • Työvoiman liikkuvuustutkimukset 
  • Selvitä alueesi veto- ja pitovoima kansainvälisen työvoiman näkökulmasta.  
 • Kansalliset teemaselvitykset 
  • Aihepiirin laajemmat teemaselvitykset ja kansalaiskuulemiset mm. lainsäädännön ja ennakoinnin tarpeisiin. 

 

Maahanmuuttaneiden yhteiskunnallinen osallistuminen Suomessa - kolme julkishallinnon keskeistä haastetta

Maahanmuuttaneiden yhteiskunnallinen osallistuminen Suomessa – kolme julkishallinnon keskeistä haastetta

Tämän blogitekstin aiheena ovat kolme keskeistä haastetta, jotka nousevat esiin julkishallinnon maahanmuuttaneiden ja heidän jälkeläistensä yhteiskunnallista osallistumista edistävistä toimenpiteistä. Nämä havainnot ovat nousseet esille Innolinkin koordinoimassa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hankkeessa, joka käsittelee maahanmuuttaneiden ja heidän jälkeläistensä yhteiskunnallista osallistumista Suomessa.

 

LUE LISÄÄ

Miten tiedolla johtaminen auttaa kuntia kotoutumisen edistämisessä nyt ja tulevaisuudessa?

Kuntien kasvava työvoimatarve ja muuttoliike asettavat sekä mahdollisuuksia että haasteita Suomen kunnille ja alueille. Innolinkin tutkimuskonsultti Laura Koskimies pohtii blogissa, miten tiedolla johtaminen auttaa kuntia kotoutumisen edistämisessä. Työ- ja elinkeinoministeriölle toteutettu selvitys kuntien kotouttamisohjelmista julkaistiin 18. helmikuuta 2022.

Lue blogi

Jätä tarjouspyyntö tai viesti

Alla olevalla lomakkeella voit jättää meille viestin tai tarjouspyynnön. Olemme pian yhteydessä sinuun!