Koulutus- ja tutkimustoiminnan tiedolla johtaminen

Tavoitteellista avaintoimintojesi kehittäminen ja mittaa toimintasi vaikuttavuutta oli kyseessä esimerkiksi opiskelijakokemus, henkilöstökokemus, kumppanuuksien kehittäminen, opiskelijoiden keskeyttämisten ehkäisy tai valmistuneiden työllistymisen edistäminen. Tiedolla johtaminen mahdollistaa opiskelija-, henkilöstö- ja työelämälähtöisen toiminnan ja palvelutarjonnan kehittämisen. 

 

Koulutusorganisaation perustehtävän ja tavoitteiden toteutumisen taustalla vaikuttaa monia toiminnan kannalta erityisen relevantteja sidosryhmiä kuten opiskelijoita, työelämän ja yritysten edustajia sekä henkilöstöä. Näiden kohderyhmien systemaattinen mittaaminen ja tiedolla johtaminen toimii myös koulutusorganisaation rahoituksen varmentamisen ja taloudellisen onnistumisen työvälineenä. 

Tutkitun tiedon avulla voidaan varmistaa yhä paremmin toiminnan vastaaminen työelämän tarpeisiin ja odotuksiin sekä varmistaa sujuva yhteistyö alueen yritysten kanssa. Opiskelijat ovat kohderyhmänä erityisen tärkeitä ja heidän kokemuksiaan voidaan hyödyntää laajasti mm. opetuksen laadun, työelämävalmiuksien ja opiskelijoille tarjottavan tuen ja ohjauksen kehittämisessä. Tärkeää on myös pystyä varmentamaan opintojen aikataulun mukainen eteneminen. Toisaalta opiskelijan opintojen vaihe (tuleva potentiaalinen opiskelija, valmistunut tai keskeyttänyt opiskelija) ohjaa tiedon näkökulmaa ja sitä voidaankin hyödyntää laajasti myös mm. tunnettuuden ja vetovoiman kasvattamisessa, keskeyttämisen ehkäisyssä ja työllistymisen tukemisessa ja vaikuttavuuden varmentamisessa.  

Opetushenkilöstön sujuva työelämäyhteistyö, sitoutuminen oman osaamisen kehittämiseen sekä heidän näkemyksensä opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja -taitojen kehittämisestä ja koko henkilöstön työhyvinvointi ovat myös tärkeitä teemoja, myös vetovoimaisen työnantajaimagon vahvistamisen puolesta. Olemme vastanneet laajoista selvityskokonaisuuksista, joiden painopisteet määritellään aina tarvekohtaisesti tarkemmin. Tutkitun tiedon avulla useat asiakkaamme ovat pystyneet tekemään taloudellisesti ja strategisesti parempia ja kestävämpiä päätöksiä. Innolink on toteuttanut viime vuosien aikana lukuisia erilaisia tutkimuskokonaisuuksia, joissa on mitattu näiden kohderyhmien kokemuksia, tyytyväisyyttä ja odotuksia tulevasta. Kerätyn tiedon avulla on voitu mahdollistaa esimerkiksi uuden strategian suuntaviivoja tai mitata sen vaikuttavuutta.

 

Tutkimusaiheitamme:

  • Opiskelijatutkimukset, esim. valmistuneet, potentiaalisten vetovoima, nykyiset ja keskeyttäneet.
  • Henkilöstötutkimukset.
  • Työelämäyhteistyöselvitykset.
  • Sidosryhmä- ja kumppanitutkimukset.
  • TKI-hankeselvitykset.

Tutkimus Kehitys Innovaatio, toimintaympäristötarkastelulla ja yritysten aktivoinnilla kasvua ja kilpailukykyä 

Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi rakentuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Tutkimus- ja innovaatiopolitiikalla tuetaan tutkimusta tekevien ja tukevien organisaatioiden toimintamahdollisuuksia. Tutkimuksessa syntyvä tieto, muu tutkittu tieto ja osaaminen palvelevat yhteiskunnan eri toimijoita, kuten yrityksiä, yhteisöjä ja julkisia organisaatioita sekä poliittista päätöksentekoa. Keskeisiä toimijoita tutkimus- ja innovaatiojärjestelmässä ovat yliopistot ja ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä yritysten tutkimusyksiköt, että PK-yrityksissä koko yritykset. TKI-tutkimuksessa luonnollisia kohteita on toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysi. Yritysten tasolla selvitetään innovaatioiden insentiivit, esteet ja tavoitteet. 

Sidosryhmäanalyysi, oleellinen osa TKI ympäristön tutkimusta, identifioi systemaattisesti tärkeät toimijaryhmät tai yritykset joilla on suuri vaikutus organisaatioon ja sen kilpailijoihin. Sidosryhmäanalyysi on tehokas tekniikka, jolla tunnistetaan mitkä toimijat ovat tärkeitä toimijan aktiviteettien suhteen, mitkä ovat näiden toimijoiden intressit sekä miten allokoidaan organisaation omat resurssit suhteessa sidosryhmiin.

Innolink on toteuttanut lukuisan määrän ja sidosryhmäanalyysejä sekä tutkimuksia, joissa on selvitetty kasvun esteitä verkostoissa. TKI ja sidosryhmäanalyysit sopivat hyvin myös ministeriöille ja julkisille toimijoille, jotka haluavat saada kuvan alansa kehityksestä sekä osallistua julkiseen keskusteluun. 

Jätä tarjouspyyntö tai viesti

Alla olevalla lomakkeella voit jättää meille viestin tai tarjouspyynnön. Olemme pian yhteydessä sinuun!