07.11.2019 Kirjoittaja Innolink

Tiedolla Johtaja 2019 -organisaatio: Lapin sairaanhoitopiiri

Ensimmäistä kertaa Suomessa julkistettiin gaalassa 31.10. inspiroivimmat tiedolla johtajat henkilö- ja organisaatiokategorioissa. Tiedolla Johtaja 2019 -ehdokkuudet perustuivat ilmiantojen perusteella tehtyihin evaluointeihin. Voittajien lopullisen valinnan teki asiantunteva valintaraati: Petri Lampinen (hallituksen jäsen, Innolink Group Oy), Pekka Vuorela (toimitusjohtaja, Innolink Group Oy), Harri Laihonen (tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto). Arvioinnissa otettiin huomioon tiedolla johtamisen nykytilan taso, innostus tiedolla johtamisen kehittämiseen sekä tiedolla johtamisen uudet ideat ja läpimurrot.

Tiedolla Johtaja 2019 -organisaatioksi valittiin Lapin sairaanhoitopiiri ja raati perusteli valintaansa seuraavasti:

”Lapin sairaanhoitopiiri on onnistunut oman Tieto-tiiminsä johdolla rakentamaan mittavan, täysin uuden tiedolla johtamisen järjestelmän toiminnan suunnitteluun, ennakointiin, seurantaan ja raportointiin. Se on herättänyt kiinnostusta ympäri Suomea. Tiedolla johtamisessa tuotetun tiedon hyödyntäminen – ja tiedolla tekeminen – on avainasemassa. Strategia, tavoitteet ja mittarit on luotu ja palasteltu jokaiselle organisaation tasolle alhaalta ylöspäin. Tieto on tuotu helposti ja vaivattomasti saataville roolipohjaisten näkymien avulla. Lapin sairaanhoitopiiri ja Tieto-tiimi ovat nähneet vaivaa tiedolla johtamisen kulttuurin vahvistamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi. Lapin sairaanhoitopiirin tiedolla johtamisen malli on käyttöönotettavissa laajemmalti ja kehitystyö jatkuu.”

Tiedolla Johtaja 2019 -palkinnon gaalassa otti vastaan Lapin sairaanhoitopiirin projektipäällikkö Janne Okkonen.

 

Janne Okkonen, mistä olette ammentaneet inspiraatiota ja innostusta tiedolla johtamiseen?

Minua on aina kiehtonut kehittäminen ja ratkaisuhakuinen tekeminen. Tuotantotalouden ammattilaisena olen oivaltanut, että esimerkiksi digitalisaation kehittämiseen käy tie datan ja tiedolla johtamisen kautta. Tiedolla johtaminen ja -tekeminen ovat menestystekijöitä tulevaisuutta hahmottaessamme. Tiedolla johtaminen on organisaation kaiken toiminnan, talouden, johtamisen ja tulevaisuusnäkymät kaikilla tasoilla läpileikkaava, mutta myös kaiken yhteen liittävä tekijä. Tieto ja siitä muodostettu ymmärrys sekä tietämys ovat näköalapaikkoja organisaation toimintaympäristöön sekä sen sisäisiin arvoketjuihin. Olemme vaikuttavan tekemisen äärellä.

Itseäni motivoi suuresti myös se, että saa olla innovoimassa, suunnittelemassa ja tekemässä jotain sellaista, jota vielä eilen ei ollut olemassa. Meillä on tämän tiedolla johtamisen (tiedon toissijainen käyttö) myös vahva kliinisen tiedon hyödyntämisulottuvuus (tiedon ensisijainen käyttö). Meillä on ollut toisena Euroopassa (HUS ehti ensin) käytössä EU:n lääkintälaiteasetuksen mukainen ISO 13485 -standardin mukainen lääkintälaitteen valmistusta koskeva sertifioitu laatujärjestelmä ja Euroopan ensimmäinen tietovarasto, joka toimii myös lääkintälaitteena.

Henkilökohtaisena vauhdittajana toki toimivat myös hyvät verkostot ja niissä toimivat henkilöt. He myös kirittävät omaa tekemistäni, josta toisinaan saa myös henkilökohtaista tunnustusta.

Mikä on ollut Lapin sairaanhoitopiirin suurin haaste tiedolla johtamisen omaksumisessa arkeen?

Asenteiden ja ajattelutapojen muokkaus siihen suuntaan, että jokaisen työpanos ja sillä tuotettu arvonnousu (panos) on tärkeä, ja siksi jokaisen on myös tiedettävä oman roolinsa ja oman tekemisensä vaikutukset kokonaisuuteen. Tiedolla tekeminen on yksilöistä lähtevä ajattelutapa, jossa tietoa hyödynnetään tässä ja nyt –periaatteella, miten tekisin työtäni (johtaminen, tekeminen, jne.) fiksuiten, kuinka voin omalla tekemiselläni vaikuttaa tuottavuuden kasvuun, vaikuttavuuden lisääntymiseen, laadun paranemiseen, taloudellisuuden vahvistumiseen, hukan poistamiseen, jne.

Mitä tiedolla johtaminen on mahdollistanut sairaanhoitopiirille?

Läpinäkyvyys on lisääntynyt merkittävästi. Edellinen ei koske pelkästään esim. prosessien toimivuutta ja niissä ilmeneviä pullonkauloja, vaan se koskee pääsyä tapahtumatasolle asti myös henkilöresursseittain tai esimerkiksi kuvantamislaitteittain. Tietoportaalistamme voi katsoa henkilöittäin mitä on tehty, milloin ja minkä verran. Tiedon tuotannon laatu eli kirjaaminen on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Kirjaaminen eli dokumentointi on keskeinen tapahtuma potilaiden hoidossa ja palveluiden tuottamisessa. Kun datan laatu paranee, nousee myös tiedon luotettavuus ja sitä kautta uskottavuus. Kun kirjattu tieto palautuu ”uusiokäyttöön” johtamis- ja tekemistiedoksi, huomataan, että tästä kirjaamisestahan on hyötyä myös minulle itselleni. Motivaatio kasvaa ja päädytään positiiviselle kehälle, jolla on jatkuva iteraatio. – Sanotaan, että tieto on valtaa. Nyt tieto on jaettua ja ymmärrys on yhteistä. Tällöin myös valta voi olla jaettua ja jokainen pääsee omalta osaltaan toteuttamaan osana omaa työtään vallankäyttöä, kuinka hyvin teen työni siten, että se säteilee hyvää ympäristöönsä, potilaan parhaaksi.

Mitkä ovat tavoitteenne tulevaisuuden tiedolla johtamiselle?

Tiedon kokonaisvaltaisempi hyödyntäminen yli organisaatio- ja sektorirajojen. – Tavoitteenamme on kehittää ja toteuttaa ratkaisu, jolla saavutetaan yhteiskunnallisesti merkittäviä hyötyjä, niin taloudellisesti kuin myös yksilötasolla, kun puhumme asukkaista, jotka ovat samanaikaisesti useiden eri palveluiden käyttäjiä eli puhutaan monialaistenpalveluiden tarvitsijoiden uudenlaisesta konseptoinnista. Tähän liittyen tarvitaan uudenlaisia teknisiä, toiminnallisia ja lainsäädännöllisiä kehittämistoimenpiteitä. Tähän liittyvät kehittämisprosessit ovat jo käynnissä.

Edellä mainittuun uudenlaiseen konseptointiin ja organisaatiommekin tiedolla johtamiseen sekä -tekemiseen liittyvät yhä enemmän simuloinnin, optimoinnin, toiminnanohjauksen, ennakoinnin, ennustamisen ja uudenlaisen mittaamisen kehittäminen. – Olemme jännän äärellä. Mikäli onnistumme, tulemme saavuttamaan jotain isompaa kuin tähän asti olemme nähneet ja kokeneet… Vain tekemällä ja tuumasta toimeen ryhtymällä voidaan hyvällä yhteistyöllä sekä yhdessä tekemisellä saavuttaa ne hieman utopistisiltakin kuulostavat tavoitteet. Asioilla on tapana onnistua, kun asenne ja tahtotila ovat kohdillaan. Meillä Lapissa on sanonta ”Tehemä pois”. Se kuvannee parhaiten meidän asennettamme. Myös aitoa hulluutta tarvitaan.

Kehitetyn kokonaisuuden jatkokehittäminen on myös sen tuotteistamista palveluiksi ja tuotteiksi. Tämä työ on jo aloitettu ja saavuttaa seuraavan virstanpylvään ensi vuonna, kun saamme käyttöönotetuksi ISO 20000-1 -standardin mukaisen laatujärjestelmän. Myös meidän oma laatu ja tekemisen vaikuttavuus on meille tärkeää, olemme asiakkaidemme asialla.

Onnea Lapin sairaanhoitopiiri!

 

Lue Pekka Vuorelan blogista, mitä gaalassa tapahtui
Lue Tiedolla Johtaja 2019 -henkilökategorian voittajan Jyrki Keinäsen haastattelu

 

Tiedolla Johtaja -gaalan kohokohdat

#tiedollajohtaja2019