Eettinen ohjeisto, Innolink-konserni

1. TOIMINTAFILOSOFIA

Innolink on monipalveluyhtiö, joka keskittyy kahden eri palvelukokonaisuuden, tiedolla johtamisen ja henkilöstöpalveluiden kehittämiseen ja tarjoamiseen asiakkaille. Synergiat keskittyvät erityisesti asiakasymmärrykseen, markkinanäkyvyyteen sekä toiminnan tehokkuuteen. Innolink noudattaa seuraavia toimintaa ohjaavia periaatteita.

Innolinkin missio
Kaikki palvelumme tukevat missiotamme helpottaa johtamisen arkea. Pidämme huolen, että asiakas saa keskittyä tekemään vaikuttavia päätöksiä, jotka perustuvat asiakasorganisaation kannalta merkittävään tietoon.

Innolinkin visio
Lunastaaksemme visiomme tiedolla johtamisen suunnannäyttäjinä perustamme toimintamme voittavaan yhdistelmään: tiedolla johtamisen, tutkimuksen ja henkilöstövuokrauksen palveluihin. Näin pystymme yhdistämään mitattavan tiedon, karttuneen ihmisymmärryksen ja inhimillisen tilannetajun.

Innolinkin arvot
Avoimen ja kannustavan yrityskulttuurin vaaliminen on meille tärkeä asia. Yhdessä muodostamme Innolink-jengin, jonka kesken jaamme arvot: yhdessä, rohkeasti, ketterästi.

2. HENKILÖSTÖ

Kaikkia työntekijöitä kohdellaan Innolinkissä arvostavasti, asiallisesti ja yhdenvertaisesti. Panostamme tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen mm. rekrytoinnissa, uralla etenemisessä ja ammatillisessa kehittymisessä. Ketään Innolinkissä työskentelevää ei syrjitä iän, sukupuolen, etnisen taustan, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai poliittisen mielipiteen perusteella.

Innolink ei missään tapauksessa hyväksy minkäänlaista fyysistä, psyykkistä, sanallista tai seksuaalista häirintää.

Kunnioitamme erilaisuutta, erilaisia kulttuureja ja näiden ihmisoikeuksia. Olemme sitoutuneet noudattamaan työlainsäädäntöä ja muuta lainsäädäntöä emmekä hyväksy pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä. Kunnioitamme työntekijöidemme yksityisyyttä ja yhdistymisvapautta sekä kollektiivista neuvotteluoikeutta.

Edistämme monin tavoin henkilöstömme työhyvinvointia. Mittaamme henkilöstön tilaa ja annamme henkilöstölle mahdollisuuden antaa palautetta ja nostaa esiin huolenaiheita joka viikko toteutettavassa Vire-mittauksessa.

Ylläpidämme hyvää turvallisuuskulttuuria mm. ajantasaisilla ohjeilla ja turvallisuusasioita sisältävillä perehdytysohjelmilla. Jokainen on velvollinen noudattamaan näitä turvallisuusohjeita ja ilmoittamaan havaitsemistaan puutteista lähiesimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle.

Kaikenlainen lahjonta, lahjusten antaminen tai lahjusten vastaanottaminen on ankarasti kielletty kaikissa liiketoimissa. Samoin kaikenlainen lahjusten pyytäminen on ankarasti kiellettyä.

Innolinkin henkilöstö saa luoda liikesuhdeverkostoja yrityksen puolesta vastuullisuutta noudattaen. Tapahtumiin osallistumisesta tulee aina sopia lähiesimiehen kanssa, ja tapahtuman ammatillinen merkityksellisyys tulee huomioida.

Innolinkin työntekijät saavat ottaa vastaan tai antaa ainoastaan tavanomaisia ja arvoltaan vähäisenä pidettäviä liikelahjoja tai tarjoiluja, jotka kuuluvat normaalin liiketoimintasuhteeseen. Mitään lahjoja, tarjoiluita, viihdettä tai muita palveluksia ei kuitenkaan saa antaa eikä ottaa vastaan, mikäli sillä voi olla vaikutusta objektiivisten liiketoimintapäätösten tekemiseen. Tällöin tulee arvioida sitä, miltä toimi näyttää ulkopuolisen tarkastellessa asiaa. Lähtökohtana on työntekijän oma arvio toiminnan hyväksyttävyydestä. Tarvittaessa arviointi tulee tehdä yhdessä oman lähiesimiehen tai yhtiön johdon kanssa.

Innolinkin henkilöstön tulee toimia yhtiön edun mukaisesti. Henkilöstön tulee välttää tilanteita, joissa heidän henkilökohtainen etunsa on tai voi näyttää olevan jollain tavoin ristiriidassa Innolinkin edun kanssa.

3. ASIAKKAAT

Tuemme asiakkaidemme liiketoiminnan onnistumista tarjoamalla heille sopivimmat ratkaisut ja palvelut. Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme asiakaslupauksemme mukaisesti. Teemme jatkuvaa mittausta asiakastyytyväisyyden seurantaan liittyen ja käytämme näitä tietoja asiakassuhteiden kehittämiseen.

Innolink on Markkinatutkimusliiton jäsenyritys ja noudattaa kaikessa toiminnassaan ICC:n (Kansainvälisen Kauppakamarin) ja ESOMARIN (The World Association of Research Professionals) laatimia eettisiä toimintasääntöjä, jotka määrittelevät tutkimustoimintaan liittyvät velvollisuudet ja asiakkaan oikeudet.

Käsittelemme luottamuksellisia tietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Huolehdimme yksityisyydensuojasta henkilötietojen käsittelyssä. Käytössämme olevat tietojärjestelmät noudattavat alan korkeita tietoturvastandardeja. Ylläpidämme henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvaosaamista säännöllisillä koulutuksilla ja edellytämme henkilöstöltä korostettua huolellisuutta asiakkaisiin liittyvän tiedon käsittelyssä. Tietosuojan ja tietoturvan tärkeys otetaan huomioon kaikessa Innolinkin toiminnassa ja palvelujen kehityksessä

4. TOIMITTAJAT

Innolink haluaa panostaa pitkäaikaiseen yhteistyöhön toimittajien kanssa. Toimittajien valinnassa käytämme mm. seuraavia kriteerejä: luotettavuus, laatu, hinta, toimituskyky ja yhteistyön sujuminen.

Innolinkin oman henkilöstön lisäksi Innolinkkiä voivat edustaa sen puolesta tai nimissä toimivat alihankkijat, konsultit tai muut liikekumppanit. Kaikkien näiden kolmansien osapuolten edellytetään noudattavan voimassa olevia lakeja ja asetuksia, sekä toimivan tavalla, joka täyttää Innolinkin näissä eettisissä ohjeissa ja tehdyissä sopimuksissa toiminnalle asettamat vaatimukset.

5. KILPAILIJAT

Toimimme markkinoilla reilusti ja suhtaudumme kilpailuun ja kilpailijoihin arvostavasti. Emme sovi kilpailijoiden kanssa hinnoittelusta, markkinaosuuksista, vaihda kilpailutilanteeseen vaikuttavaa tietoa emmekä tee muita tervettä kilpailua vaarantavia toimia.

6. VIESTINTÄ

Innolinkin viestintä perustuu yhtiön visioon, missioon, arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Viestinnän tehtävä on tarjota kaikille sidosryhmille hyödyllistä, ajantasaista ja totuudenmukaista tietoa sekä vahvistaa Innolinkin brändiä.

Kannustamme henkilöstöämme avoimeen vuorovaikutukseen keskenään ja suhteessa työnantajaan.

Kaikkien työntekijöiden edellytetään edustavan yritystä ja toimivan sopivalla tavalla kaikessa viestinnässään kaikissa medioissa niin suhteessa työnantajaan kuin sen kaikkiin sidosryhmiinkin.

7. VASTUU JA SEURANTA

Jokainen Innolinkin työntekijä on velvollinen noudattamaan näitä eettisiä periaatteita. Esimiehellä on vastuu perehdyttää uudet työntekijät näihin Innolinkin eettisiin ohjeisiin.

Valvomme aktiivisesti näiden toimintaperiaatteiden noudattamista jokapäiväisessä työssämme. Eettisten ohjeiden vastainen toiminta johtaa seuraamuksiin, muun muassa mahdolliseen työsuhteen päättämiseen.

Mikäli havaitset jotakin arveluttavaa tai epäilet rikkomusta, ilmoita siitä välittömästi toimitusjohtajalle.

Innolink Research Oy / Innolink Group Oy: Pekka Vuorela, pekka.vuorela@innolink.fi
Innolink Staff -konsernin yhtiöt: Jarkko Varvio, jarkko.varvio@innolink.fi