28.01.2020 Kirjoittaja Juuse Montonen

Tiedolla johtamisen rakenteet kuntoon evaluoimalla ja mallintamalla

Tiedolla johtamisen malli tarkoittaa johdonmukaista ja hallittua rakennetta tiedolla johtamiselle. Perinteisesti tiedolla johtamisella on viitattu helposti talouden tai tuotannon johtamiseen. Niitä on johdettu tarkkojen prosessien mukaan: avaintunnuslukuja kerätään, seurataan, raportoidaan ja arvioidaan toteutumista suhteessa tavoitteisiin.  Tietoa on kuitenkin saatavilla jatkuvasti enemmän erilaisista lähteistä. Kaikkea organisaation saatavilla olevaa tietoa tulisi johtaa yhtä huolellisesti ja systemaattisesti kuin taloutta ja tuotantoa.

Tiedolla johtamisen tavoitteena ei ole tiedon johtaminen vaan se, että tieto johtaisi organisaation toimintaa. Tieto ja faktat ovat usein luotettavampia kuin mutu tai subjektiiviset mielipiteet – joille myös toki on paikkansa. Mutta ennen kuin tieto pystyy ohjaamaan toimintaa ja strategista päätöksentekoa, on tietoresurssi otettava hallintaan ja työyhteisön yhteiset toimintatavat sovittava tiedon hyödyntämiseen.

Ensi alkuun tiedon toiminnalliset ja strategiset tarpeet on kartoitettava, tietomassasta on tunnistettava oleellinen tieto, tiedolla johtamiselle on asetettava tavoitteet ja tiedolla johtamisen nykytila on selvitettävä, jotta voidaan valita tärkeimmät kehityskohteet. Innolinkin evaluointiprosessi auttaa tässä vaiheessa. Suoritamme kokonaisvaltaisen arvioinnin nykytilasta erilaisia metodeja käyttäen, minkä jälkeen laadimme tiedolla johtamisen strategian. Tavoitteita seuraa kehittämisen tiekartta, joka kulkee arkkitehtuurin, prosessien, kulttuurin ja osaamisen kaistoilla, jotta tiedolla johtamista viedään kaiken kattavasti eteenpäin.

Nykytilan, tavoitteiden ja kehittämispolkujen ollessa selvillä voimme siirtyä seuraavaan vaiheeseen eli tiedolla johtamisen mallintamiseen. Tehokas tiedolla johtaminen ja etenkin teknologian kehittäminen vaatii perusteellisen rungon. Mallintamisessa organisaatioon luodaan käsitys tiedolla johtamisen arkkitehtuurista: kuvaamalla arkkitehtuurin keskeinen rakenne, määrittämällä strategiset, taktiset ja operatiiviset mittarit, rakentamalla perusta tiedolla johtamisen johtamisjärjestelmälle ja luomalla prosessit eri luonteisen tiedon tuottamiselle, raportoinnille, hyödyntämiselle ja reagoinnille.

Innolinkin tiedolla johtamisen mallintamisen projektissa teemme nämä asiat yhdessä asiakkaan kanssa, osallistavasti mutta varmasti ohjaten asiantuntijanäkemykseemme nojautuen. Työn laajuus arvioidaan projektikohtaisesti ja räätälöidään palvelu asiakkaalle sopivaksi kokonaisuudeksi.

Tiedolla johtamisen kehittäminen jatkuu mallin käytäntöön viennillä, jossa kulttuuri- ja osaamisnäkökulma korostuvat, toimivaa teknologiaa unohtumatta. Innolink on asiakkaan mukana mallin käyttöönotossa valmentamalla johtoa ja henkilöstöä  hyödyntämään tietoa arjessaan ja oivaltamaan tiedon merkitys oman työn, yksikön tai tiimin ohjauksessa ja kehittämisessä. Voimme myös auttaa yhteistyökumppaneidemme kautta BI-teknologian ja raportointijärjestelmän rakentamisessa ketterästi valittuja POC:eja (Proof Of Concept) toteuttamalla, jotta mittareita saadaan tuotantoon asti  ja työntekijät pääsevät kokemaan varhaisia ja konkreettisia hyötyjä. Teknologian suunnittelussa ja käyttöönotossa huomioimme erityisesti käyttäjät, kulttuurin ja osaamisen. Tehokkaassa tiedolla johtamisessa kaikki nämä kulkevat käsi kädessä – sen eteen teemme parhaamme.

 

Juuse Montonen
Tiedolla johtamisen konsultti
Innolink

 

Tutustu Innolinkin tiedolla johtamisen mallintamisen ratkaisuihin
Tutustu Innolinkin tiedolla johtamisen konsultoinnin palveluihin
#innolink #konsultointi #tiedollajohtaminen