Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus

Mitä asiakkaani todella ajattelee? Miltä henkilöstöstäni tuntuu? Kuinka voin kohdata asiakkaani tarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Avoimen palautteen analyysit

Avoimen palautteen analysointi voi tuntua haastavalta ja työläältä. Tieto on pirstaloitunutta ja suurimpien teemojen hahmottaminen suuresta tietomassasta voi olla vaikeaa. Avoin palaute sisältää kuitenkin kehitysehdotuksia sekä ilmaisuja asiakkaan nykyisistä ja tulevista tarpeista, joilla voi olla yrityksellesi huomattavaa kaupallista merkitystä. Avoimen palautteen analysointi on tärkeää, jotta arvokas tieto päätyy yrityksesi hyötykäyttöön päätöksenteon tueksi. Avointen vastausten analyysi voi luoda myös lähtökohdat selittävän analytiikan soveltamiseen.

Tiedostetun mielen tutkiminen

Kun tutkittava – kuten kuluttaja, asiakkaasi tai henkilöstösi – kertoo itse tuntemuksistaan ja kokemuksistaan yksilö- tai ryhmähaastattelussa käytetään ns. suoraa kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Haastattelumenetelmillä tulevat ilmi toistaiseksi julkilausumattomat tarpeet, mielipiteet ja kokemukset. Tutkittava vastaa kysymyksiin tiedostaen ja itse tuntemuksistaan raportoiden. Tutkimusmenetelmää voidaan käyttää mm. tutkittaessa asiakas- tai henkilöstökokemusta, brändiä ja mielikuvia sekä tuotekehittelyvaiheessa. Haastattelututkimuksia voidaan toteuttaa myös kyselytutkimusten tukena esimerkiksi syventämään jo kerättyä tietoa. Erilaisia keskustelua syventäviä tekniikoita käyttäen haastattelussa päästään käsiksi juurisyihin eikä tutkimus jää vain kuvailevan kerronnan tasolle.

Tiedostamattoman mielen tutkiminen

Aina tutkittavalta itseltään kysyminen ei ole luotettavin tapa kerätä tietoa. Tutkittava ei mahdollisesti kykene ilmaisemaan mielipidettään tai toiveitaan totuudenmukaisesti vaan antaa vastauksensa sen mukaan kuten itse toivoisi käyttäytyvänsä tai kuten olettaa tutkijan toivovan hänen käyttäytyvän. Mikäli kerätty tieto on vääristynyttä, sen pohjalta tehdyt päätökset voivat mennä pieleen. Tämän vuoksi tutkimustilanteisiin räätälöidään aina soveltuva tutkimusmetodi.  Epäsuorat kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät – kuten havainnointitutkimus– auttavat keräämään tietoa tiedostamattomista käyttäytymismalleista ja arvoista. Tutkimus toteutetaan aina tutkimuksen eettisiä periaatteita kunnioittaen.

Tunteista tiedoksi

Koska tunteet vaikuttavat erityisesti kuluttajien, mutta myös B2B-ostajien ostopäätöksiin huomattavasti enemmän kuin tuotteen tekniset tai rationaaliset ominaisuudet, on tunteiden merkitystä tärkeää tutkia ja ymmärtää. Tunteita voidaan tutkia myös kyselytutkimuksessa.

Jätä tarjouspyyntö

Miten voimme helpottaa arkeasi? Jätä viesti tai tarjouspyyntö, niin otamme sinuun yhteyttä.