Tiedolla johtamisen konsultointi

Strategiasta innostusta ja muutosvoimaa

Case Vaasan ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK lähti uudistamaan strategiaansa syksyn 2018 aikana yhdessä Innolinkin kanssa. Taustalla vaikuttavina ja huomioitavina tekijöinä työskentelyssä olivat sekä ammattikorkeakoulutuksen toimintaympäristömuutokset että Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoituksen periaatteita koskevat muutos- ja kehityshankkeet. Tärkeänä tavoitteena oli, että uusi kirkastettu strategia muotoillaan käytännönläheiseksi ja siihen kytketään kokemuksia nykyisestä toimintakulttuurista eri sidosryhmien dialogisen osallistamisen kautta. Työskentelyn aikana strategian perusteet sanoitettiin kaikille sidosryhmille ymmärrettävällä tavalla. Näin saavutettiin kollektiivinen ymmärrys, joka kantaa kohti yhteistä päämäärää ja tukee VAMK:ia vahvana alueellisena toimijana.

Strategian fasilitointivaihe käynnistettiin yhteisen tahtotilan määrittämisellä. Osallistimme VAMKin henkilöstön, opiskelijat, hallituksen, yritysyhteistyökumppanit ja muut avainsidosryhmät mukaan räätälöidyn, sähköisen dialogin avulla. Osallistujat saivat jakaa avoimesti ja läpinäkyvästi kokemuksiaan aiemman strategian onnistumisesta sekä tärkeistä näkökulmista uudistuvaa strategiaa varten. Laaja-alainen kohderyhmien kuuntelu antoi Innolinkille ja VAMKille eväitä tulevaisuuden tavoitetilan ja toiminnan painopisteiden kirkastamiseksi. Workshop-työskentelyn aikana havaittiin, että VAMKin vanhan strategian perusperiaatteet ovat edelleen ajankohtaisia, mutta strategian sisällön sanoittamiseen tarvitaan enemmän energiaa, kunnianhimoa ja innostusta. Yhteistyö sekä johtoryhmän että hallituksen kanssa vei strategiaprosessia järjestelmällisesti eteenpäin kohti yhteistä kirkasta ja kiteytettyä strategiaa.

Digitaalisen yhteiskehittelyalustan avulla visio, missio ja arvot sekä strategian painopisteet esiteltiin jo valmisteluvaiheessa kaikille dialogissa mukana olleille sidosryhmille. Osallistujat saivat mahdollisuuden kommentoida, kysyä, jakaa ajatuksia ja keskustella uuden strategian sanoittamisesta. Toisen osallistamiskierroksen tavoitteena oli kirkastaa strategian keihäänkärjet, löytää niihin konkreettisia näkökulmia ja erityisesti rakentaa sitoutumista yhteiseen päämäärään. Osallistava dialogi toi myös hedelmällistä materiaalia strategian lopullista ilmiasua varten.

”Meidän tarpeitamme kuunteleva, uudenlaisia toimintatapoja hyödyntävä strategiaprosessi Innolinkin kanssa toi työkulttuuriimme uutta energiaa ja aktivoi elävöittämään strategian keihäänkärjet käytännönläheisiksi toiminnan viitoittajiksi. Osallistava, asiantunteva työskentely oli hyvin hedelmällistä. Odotan, että tiedolla johtamisen malli mahdollistaa konkreettisen ja tavoitteiden toteutumista ennakoivan ja reflektoivan uuden toimintatavan, joka alkaa helpottamaan johtamisen arkea.”

Tauno Kekäle, rehtori VAMK

Innolinkin ja VAMKin yhteistyö jatkuu laadittuun strategiaan pohjautuvan tiedolla johtamisen mallin konkretisoinnin merkeissä. Uuteen visioon, missioon ja arvoihin pohjautuvat strategiset tavoitteet jalostetaan toimenpiteiksi ja käytäntöön systemaattisesti mitattaviksi, seurattaviksi asioiksi. VAMKille rakennetaan yhteinen päätason mittaristo, joka ottaa huomioon niin OKM:n rahoitusmallin mittarit kuin VAMKin omat strategialähtöiset mittarit. Mittaristotyön tavoitteena on saavuttaa eheä kokonaisuus, jossa jokainen mittari liittyy täydentävästi toisiinsa. Ammattikorkeakoulun omista strategisista tavoitteista johdetuista mittareista on löydettävissä yhteys rahoitusmittareihin, kuten esimerkiksi valmistuneiden määrään. Tällöin mittaria on luontevaa käyttää rahoitusmittarin driverina tai välimittauspisteenä.

Kaikki korkeakoulun mittarit kuvaavat loppuviimein samaa asiaa: korkeakoulun suorituskykyä eri osa-alueilla. Tavoitteiden toteutumista on mahdollista mitata usealla mittarilla ­– kunhan ne on mallinnettu järkevästi eheäksi kokonaisuudeksi. Oikein asetetut mittarit, toimintaympäristön kehittymisen seuranta ja vaikutusten systemaattinen arviointi sekä reagointi ovat osa kokonaisprosessia, jonka avulla voidaan kehittää yhteistä toimintakulttuuria ja juurruttaa tavoitteet käytäntöön, luontevaksi osaksi yhteistä arkea.

Lue lisää tiedolla johdetusta strategiaprosessista ja tiedolla johtamisen mallintamisesta.