Kannustava palkitseminen lisää työmotivaatiota ja tuottavuutta

Mandatum Life kuuluu Sampo-konserniin ja se on perehtynyt palkitsemiseen Suomessa. Innolink konseptoi ja toteutti Mandatum Lifen Palkitseminen Suomessa 2020 -tutkimuksen, johon vastasi 302 työnantajan edustajaa ja 1 007 työntekijää suomalaisista yrityksistä. Tutkimus toteutettiin työntekijöiden osalta paneelitiedonkeruuna joulukuussa 2019 ja työnantajien osalta puhelinhaastatteluina joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä aikana. Palkitsemistutkimus on osa Innolinkin Mandatum Lifelle luomaa tiedolla johtamisen konseptia.

Miten palkitsemiselle saataisiin enemmän faktapohjaista ja tulevaisuuteen suuntaavaa keskustelua Suomessa? Mandatum Lifen palkitsemisen palveluiden liiketoimintajohtaja Kiisa Hulkko-Nymanille ja Innolinkin toimitusjohtaja Pekka Vuorelalle heräsi tarve tutkia enemmän yritysten ja työntekijöiden näkemyksiä palkitsemisen suhteen. Tietoa ei ollut erityisesti työntekijänäkökulmasta riittävästi.

”Halusimme selvittää palkitsemistutkimuksella palkitsemisen nykytilaa ja löytää selkeitä palkitsemiseen liittyviä positiivisia tekijöitä ja tunnetiloja, kasvattaa keskustelua johtamismallien ja palkitsemisen välisestä suhteesta, palkitsemisen vaikutusmahdollisuuksista sekä koulutuksesta, kertovat Hulkko-Nyman ja Vuorela tavoitteistaan. 

Yhteinen näkemys tiedolla johtamisen metodeilla

Palkitsemistutkimukseen osallistui viime joulu-tammikuussa 302 työnantajan edustajaa ja 1 007 työntekijää suomalaisista yrityksistä. Tiedon keruussa käytettiin myös tunnepohjaisia kysymyksiä. Innolink selvitti kyselytutkimuksen vastauksista klusterointianalyysillä, mitkä tekijät erottavat ja mitkä yhdistävät palkansaajia palkitsemiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi hyvän palkitsemisjärjestelmän ydinominaisuudet selvitettiin vaikutussuhdeanalyysillä.

Yhteinen näkemys kannustavasta palkitsemisesta syntyi Innolinkin tiedolla johtamisen metodeilla, jossa yhdistetään hiljaista ja kokemuspohjaista tietoa kvantitatiiviseen tutkimukseen.

Menestysreseptiksi kannustava palkitseminen

Mandatum Life ja Innolink löysivät palkitsemistutkimuksen avulla menestysreseptin, jonka mukaan kannustava ja mitattavissa oleva palkitseminen lisää työmotivaatiota ja yrityksen tuottavuutta. Palkitseminen olisi hyvä tuoda mukaan yritysten johtamiskulttuuriin ja arvostrategiaan. 

”Huomasimme, että yritysten tapaa palkita pitäisi kehittää ja palkitsemisen tulisi heijastaa yrityksen arvoja ja johtamistapaa. Työntekijöiden palkitsemisen tulisi olla henkilökohtaista, kannustavaa, läpinäkyvää ja monipuolista,” kertovat Hulkko-Nyman ja Vuorela.

Palkitsemistutkimuksen keskeisiä löydöksiä olivat 1. Palkitseminen herättää positiivisia tunteita. 2. Rahallinen palkitseminen on tärkein motivaatiotekijä. 3. Työnantajat yliarvioivat oman onnistumisensa palkitsemisessa. 4. Palkitsemisessa onnistuu panostamalla viestintään ja työntekijöiden mahdollisuuksiin vaikuttaa.

Palkitsemistutkimus 2020: Rahallinen palkitseminen motivoi parhaiten hyviin työsuorituksiin

Palkitseminen Suomessa 2020 -tutkimuksesta selvisi, että rahallinen palkitseminen on työntekijöiden mielestä paras motivaatiotekijä hyviin suorituksiin. Jopa 82 prosentilla työntekijöistä on positiivisia tunteita kaikkia rahallisia palkitsemisjärjestelmiä kohtaan. Työntekijät arvioivat henkilöstörahastojen, lisäeläkkeiden, vakuutusetujen ja kerta- sekä pikapalkitsemisen motivoivan heitä. Työnantajat uskoivat taas eniten tulospalkkaukseen.  

Jopa 36 prosenttia työntekijöistä olisi valmiita pienempään peruspalkkaan, jos tulospalkkioiden avulla olisi mahdollista päästä aiempaa suurempaan kokonaisansioon. 33 prosenttia työntekijöistä valitsi rahallisen palkitsemisen tärkeimmäksi hyviin suorituksiin motivoivaksi tekijäksi, kun taas 28 prosenttia valitsi työn mielekkyyden tärkeimmäksi tekijäksi. 

”Viime aikoina on keskusteltu paljon työn merkityksellisyydestä ja työn imusta. Kun työntekijöitä pyydettiin asettamaan eri motivaatiotekijät tärkeysjärjestykseen sen mukaan, miten ne kannustavat tekemään työn erityisen hyvin, nousi rahallinen palkitseminen tärkeimmäksi motivaattoriksi. Rahallinen palkitseminen ja työn mielekkyys kulkevat kuitenkin käsi kädessä. Tämänkin tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että näiden molempien asioiden pitää olla kunnossa, jotta työ motivoi tekijäänsä”, kertoo Hulkko-Nyman.

Työnantajilla ja työntekijöillä selkeästi erilaiset näkemykset palkitsemisjärjestelmien toimivuudesta

Työnantajat käyttävät rahalliseen palkitsemiseen peruspalkan lisäksi palkkio- eli henkilöstörahastoja, lisäeläkkeitä, vakuutusetuja, osakepalkitsemista sekä tulos- ja kertapalkkioita. Suomessa tulospalkkioita maksetaan hieman yli kolmannekselle yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista ja teollisuuden tuntipalkkaisista työntekijöistä.

Työntekijöiden ja työnantajien näkemykset palkitsemisen toimivuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja viestinnästä poikkesivat tutkimuksessa toisistaan.  

Työnantajat suhtautuvat huomattavasti positiivisemmin palkitsemisjärjestelmien toimivuuteen. 70 prosenttia työnantajista arvioi palkitsemisviestinnän selkeäksi ja läpinäkyväksi ja 65 prosenttia oikeudenmukaiseksi. Työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksia palkkioiden saamiseen pidettiin kohtalaisen hyvinä. 

Työntekijöiden kokemus samoista asioista on heikompi. Vain 38 prosenttia työntekijöistä arvioi palkitsemisviestinnän läpinäkyväksi ja 41 prosenttia oikeudenmukaiseksi. Palkkioiden saamisen vaikuttamismahdollisuuksiinsa uskoi vain 36 prosenttia. 

Palkitsemisessa onnistuu parantamalla viestintää ja työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa

Hyvin suunnitellulla ja viestityllä palkitsemisella jokainen organisaatio voi parantaa henkilöstön työmotivaatiota ja tuottavuutta. Henkilö- ja tiimikohtaisiin tavoitteisiin sidottu palkitseminen on työntekijöille selkeintä ja ymmärrettävintä.

”Motivoivan palkitsemisjärjestelmän edellytyksiin kuuluu, että henkilöstö pystyy vaikuttamaan oman palkitsemisensa toteutumiseen. Näiden tekijöiden tärkeys on nyt selvästi osoitettu. Esimiehet on valmennettava palkitsemiseen ja siitä viestimiseen. Yritystason menestyksestä palkitseminen pitää saada tuntumaan henkilökohtaiselta, jotta se motivoisi kaikkia,” päättää Vuorela. 

 

Lue lisää Palkitsemistutkimuksesta:

Palkitsemistutkimus 2020  

Palkitsemistutkimus 2020 Life Magazinessa