Etsimme datasi kätkemät vastaukset

Analytiikka auttaa tulkitsemaan dataa, joka on muuten pelkkiä numeroita. 

Me etsimme datamassasta asiakkaan kysymysten kannalta merkittävät vuorovaikutussuhteet. Tiedolla johtamisen analytiikka auttaa löytämään vastaukset sellaisiin kysymyksiin kuin
Minne kehityspanokset kannattaa suunnata?
Mitkä toimenpiteet kasvattavat myyntiä?
Miten parannamme asiakaskokemusta?
Miten säilytämme nykyiset asiakkaat?
Miten dataamme voisi hyödyntää?
Mistä saamme uusia asiakkaita?
Miten havainnot pitäisi esittää?

Analytiikan tulosten hyödyntämisen pitää olla helppoa, vaikka analyysimenetelmät saattavatkin olla monimutkaisia. Johtopäätökset esitetään sellaisessa muodossa, että päätöksenteko ja tulosten soveltaminen on helppoa.

Innolinkin datavaranto sisältää kaikilta toimialoilta yhteensä noin 2,8 miljoonaa kyselyvastausta eri supermittareihin. Lähteenä on yli 1 600 tutkimusta, joissa on kerättynä yli 880 000:lta päättäjältä ja kuluttajalta saatua vastausta. Tämä muodostaa huikean määrän vertailukelpoista tietoa, johon voimme peilata uusien tutkimusten tuloksia ja asiakkaiden omaa dataa.

Paras näkemys saadaan kun analytiikka yhdistää tutkitun tiedon, käytännön markkinaymmärryksen ja yrityksen kovan datan. Analyysissä siis hyödynnetään perinteisen asiantuntemuksen lisäksi esimerkiksi kentältä kerätyn markkina- tai asiakastutkimuksen dataa sekä yrityksen omaa myyntidataa.

Analytiikkamme tuottaa helppokäyttöisiä tuloksia ymmärrettävästi visualisoituna ja suomeksi selostettuna.

Ratkaisuja kaikkiin datahaasteisiin

Analyysissä keskitytään ymmärtämään mennyttä, jo tapahtunutta – analytiikka auttaa ymmärtämään miksi niin tapahtui ja mitä tapahtuu seuraavaksi.

Asiakaspolkuanalyysi

Analytiikalla tunnistetaan tilanteet, jotka syventävät asiakassuhdetta tai vaarantavat sen. Yhdistämällä asiakkailta kysytyt arviot ja myyntidatan pystymme mallintamaan esimerkiksi asiakkaaksitulon, ostopäätösten, asiakkuuden jatkumisen tai asiakkuuden päättymisen todennäköisyyksiä eri tilanteissa. Asiakaspolkuanalyysi kertoo siis mitkä ovat asiakkuuden tärkeimpiä kehityskohteita.

Huomiopisteanalyysi

Huomiopisteanalyysin päämääränä on erottaa tavoitetta edistävien toimenpiteiden joukosta merkittävimmät kehityskohteet. Tavoitetta, kuten asiakastyytyväisyyden parantamista tai myynnin lisäämistä edistäviä tekijöitä on yleensä useampia. Huomiopisteanalyysin avulla tunnistetaan millä toimenpiteillä on suurin vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen.

Klusterianalyysi

Klusterianalyysi auttaa tunnistamaan asiakasryhmät ja tyypillisten asiakkaiden profiilit. Esimerkiksi iän ja koulutustason perusteella voidaan vetää joitakin johtopäätöksiä asiakastottumuksista, mutta vaikuttavia tekijöitä on lukemattomia. Analytiikka auttaa hahmottamaan, missä asiakkaiden välillä on suurimmat erot ja miten asiakkaat ryhmittyvät näiden tekijöiden perusteella. Klusterointia voidaan tehdä kulutustottumusten, taustatietojen ja arvojen lisäksi myös esimerkiksi maantieteellisen sijainnin perusteella. Parempi asiakastuntemus auttaa mm. ohjaamaan tuotekehitystä, markkinointia ja myyntiä.

Palkkatasa-arvoraportti

Vähintään 30 henkilöä työllistävien yritysten on tasa-arvosuunnitelman osana laadittava palkkakartoitus 2–3 vuoden välein. Palkkatasa-arvoraportissa yrityksen palkkarakenteet visualisoidaan mm. henkilöstöryhmien, sukupuolen ja iän mukaan. Sukupuolten välistä palkkaeroa mallinnetaan tilastollisesti, jolloin selviää kuinka suuri osa mahdollisista palkkaeroista selittyy normaaleilla taustatekijöillä, kuten henkilöstörakenteella ja miten paljon on mahdollista selittämätöntä palkkaeroa.

Sijaintianalyysi

Maantieteellisen sijainnin perusteella tehdyllä klusteroinnilla tunnistetaan havaintojen maantieteelliset keskittymät.  Sijaintianalyysi helpottaa ilmiöiden maantieteellisen jakautumisen tarkastelua ja paljastaa alueelliset kehityskohteet.

Toimiala-, markkina- tai kilpailijaraportti

Yhdistelmäanalyysien avulla ekonomistimme havainnollistavat toimialasi tilaa, ennakoivat markkinan näkymiä tai vertailevat kilpailija-areenaa.
Raportit tehdään hyödyntäen kaikkea saatavilla olevaa tilastotietoa sekä tarpeen vaatiessa asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjen kyselytutkimusten tuloksia.

Vaikutussuhdeanalyysi

Vaikutussuhdeanalyysin avulla selvitetään suurestakin mittarijoukosta, mikä on tavoitteen kannalta tärkeää ja mihin pitää keskittyä kunkin segmentin tuloksellisuuden parantamiseksi.
Vaikutussuhdeanalyysi havainnollistaa lopputuloksen määräytymistä. Analyysin päätöspuusta selviää mitkä tekijät johtavat tietyn tasoiseen lopputulokseen ja mitä tekijöitä kehittämällä tasoa voidaan parantaa.

Vertailuanalyysi

Selvitämme, miten yrityksesi sijoittuu toimialan sisällä ja tärkeimpiin kilpailijoihin verrattuna. Analyysimallien ja supermittareiden avulla kuvaamme yrityksesi nykytilan ja etsimme eväitä liiketoimintasi kehitysprosessin perustaksi.
Innolinkin datavaranto sisältää kaikilta toimialoilta yhteensä noin 2,8 miljoonaa kyselyvastausta eri supermittareihin kerättynä yli 880 000:lta päättäjältä ja kuluttajalta.

Asiantuntijamme

Tiedolla johtamisen konsultointi

Juho Antila

Liiketoimintajohtaja (analytiikka, konsultointi)

Analytiikka

Janne Palkama

Pääanalyytikko

Analytiikka

Jens Holm

Analyytikko

Analytiikka

Jyri-Matti Kallionpää

Teknologiajohtaja

Analytiikka

Jussi Jousmäki

Johtaja, tieto ja järjestelmät

Analytiikka

Saku Välkki

Junior analyytikko

Jätä tarjouspyyntö, kerromme lisää.


JÄTÄ TARJOUSPYYNTÖ. OTAMME SINUUN YHTEYTTÄ JA HELPOTAMME ARKEASI.

 

Jätä viestiä!

Tilaa Innolinkin uutiskirje ja ryhdy tiedolla johtajaksi.